Product was successfully added to your shopping cart.

Privatumo politika

1. Pagrindinės sąvokos

 1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 1.2. Duomenų valdytojas – Vetfarmas.lt

 1.3. Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais.

 1.4. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 1.5. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio Vetfarmas.lt, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie Vetfarmas.lt ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.

 1.6. Paskyra – tai prisijungimo prie Vetfarmas.lt sąskaita, kuri sukuriama aktyviais Pirkėjo veiksmais pagal nurodytą veiksmų seką Vetfarmas.lt svetainėje ir kurioje yra saugomi Pirkėjo asmeniniai duomenys bei užsakymų istorija. 

 

2. Bendrosios nuostatos

 2.1. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.

 2.2. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

 2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.vetfarmas.lt interneto svetainėje.

 

3. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarka.

3.1. Pirkėjas, susipažinęs su šia Privatumo politika (t.y., Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Vetfarmas.lt būtų tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis Vetfarmas.lt tvarkytų Tiesioginės rinkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Vetfarmas.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.2. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad duotą sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis elektroninės prekybos tikslu gali bet kada atšaukti pateikdamas prašymą Duomenų valdytojui el. pašto adresu info@vetfarmas.lt iš to paties el. pašto adreso, kuris buvo nurodytas registruojant el. parduotuvės vartotojo paskyrą arba panaikindamas savo el. parduotuvės vartotojo paskyrą ir asmens duomenis.

3.3. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Vetfarmas.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

3.4. Vetfarmas.lt informuoja Pirkėjus, kad pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta Vetfarmas.lt svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Vetfarmas.lt.

3.5. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad šiam tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės: Venipak.

3.6. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos.

3.7. Vetfarmas.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Vetfarmas.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Vetfarmas.lt taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Vetfarmas.lt veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins.

3.8. Vetfarmas.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Vetfarmas.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.9. Vetfarmas.lt vidiniai technologiniai sprendimai užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Vetfarmas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų, praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, t. y., asmens duomenų apsaugos lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.10. Vetfarmas.lt įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.11.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;

3.11.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.11.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;

3.11.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.13. Vetfarmas.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybė.

3.14. Svetainės lankytojas galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti, arba veikti nekorektiškai.

 

4. UAB VETFARMAS kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

Suvokdami ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą.

Asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Šioje kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje pateikiame informaciją apie UAB Vetfarmas, juridinio asmens kodas 158894285, registruotos buveinės adresas Paukštininkų g. 4 B, LT-56161, Kaišiadorys, vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą:

KOKIUS KANDIDATŲ DUOMENIS TVARKOME

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kuri leidžia mums jus identifikuoti.

Vykdydami atrankas į UAB Vetfarmas” esančias laisvas darbo vietas, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis:

Informacija apie kandidatą:

 • Vardas,
 • Pavardė,
 • Gimimo data,
 • Gyvenamoji vietovė,
 • Telefono numeris,
 • Elektroninio pašto adresas,
 • Informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir/ar pasiekimai).
 • Informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir/ar kvalifikacija).
 • Informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, seminarai, įgyti sertifikatai).
 • Informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.
 • Darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantys ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas.

Asmens duomenų saugojimo terminas: vykstant atrankoms į kandidato pasirinktą darbo vietą; kandidatų į darbo vietas duomenys saugomi neilgiau kaip 3 metus nuo gyvenimo aprašymo gavimo dienos.

Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške pateiktus duomenis numatytu tikslu mes laikome gautu, kai mums pateikiate savo CV ir kitus dokumentus.

Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV, gauname iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos portalų, socialinių tinklų ir kitų darbo paieškos paslaugas teikiančių subjektų, mes darome prielaidą,kad esate gavęs visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokias paslaugas teikiančiam subjektui.

Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir/arba kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Jus.

Jeigu pasibaigus atrankai mes nepasirinksime Jūsų kandidatūros ir nesudarysime su Jumis darbo sutarties, tuomet, negavę Jūsų sutikimo dėl duomenų tolimesnio saugojimo kandidatų duomenų bazėje, visus atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis sunaikinsime.

KANDIDATŲ DUOMENŲ BAZĖS ADMINISTRAVIMAS

Jeigu Jūs pageidausite būti įtrauktas į mūsų kandidatų duomenų bazę ir gauti informaciją apie ateityje mūsų vykdomas darbuotojų paieškas ir atrankas, gavę jūsų sutikimą, kandidatų duomenų bazėje tvarkysime toliau nurodytus duomenis:

Informacija apie kandidatą:

 • Vardas,
 • Pavardė,
 • Gimimo data,
 • Gyvenamoji vietovė,
 • Telefono numeris,
 • Elektroninio pašto adresas,
 • Informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis,pareigos, atsakomybės ir/ar pasiekimai).
 • Informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir/ar kvalifikacija).
 • Informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, seminarai, įgyti sertifikatai).
 • Informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.
 • Darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantys ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.
 • Kiti Kandidatų savanoriškai patiekti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas.

Asmens duomenų saugojimo terminas:  kandidatų į darbo vietas duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško gavimo dienos.

Jūs turite teisę nesutikti, kad pasibaigus atrankoms Jūsų duomenys būtų įtraukiami ir tvarkomi kandidatų duomenų bazėje.

Tuo pačiu galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės. Nesutikimas ar sutikimo atšaukimas netrukdo dalyvauti kitose mūsų vykdomose atrankose.

Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės formos prašymą elektroninio pašto adresu info@vetfarmas.lt   ar paštu adresu Paukštininkų g. 4 B, LT-56161, Kaišiadorys.

5. Baigiamosios nuostatos

 4.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Vetfarmas.lt.

STRAIPSNIAI
naujienos
Vetoquinol seminaras apie Osteoartritą
Veterinarijos gydytojus kviečiame dalyvauti internetiniame 4 seminarų cikle apie Osteoartritą. Skaityti
naujienos
Tarptautinė kačių paroda
Spalio 15-16 d. atvykite į „Vilnius Outlet“ vyksiančią Tarptautinę kačių parodą. Skaityti
naujienos
Akcija: pirkite DRONTAL ir gaukite Maxima čekių
Pirkite DRONTAL ir PROFENDER endoparazitinių priemonių už 100 Eur be PVM - gaukite 20 Eur MAXIMA čekį dovanų! Skaityti
naujienos
Visų veislių paroda Birštone
Kviečiame visus šunų šeimininkus ir mylėtojus kartu su augintiniais atvykti į Visų veislių parodą, kuri įvyks rugpjūčio 27-28 d. Birštone

Naujienlaiškio
Prenumerata

Sužinokite pirmi apie naujausius produktus ir pasiūlymus.